×
×

องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร จังหวัดนครนายก


องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร

ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วิสัยทัศน์ อบต.ดงละคร
"ดงละครถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความเข้มแข็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เกษตรกรรมล้ำค่า พัฒนาสู่สากล"

{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":100,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"resizebottomheight":0}
{"width":25}
{}

ข่าวสารจาก อบต.ดงละคร{"width":25}
{}

เบี๊ยยังชีพผู้พิการ


{"width":25}
{}

ศูนย์บริการประชาชน{"width":25}
{}

ติดต่อ อบต.ดงละคร×

ติดต่อ