อบต.ดงละครร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่องการคัดแยกขยะในโรงเรียน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร เรื่อง ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบแปลนกรมทรพยากรน้ำ หมู่ที่ 6 (งวดที่ 3 งวดสุดท้าย)

ประกาศ ประปรงวดที่ 3

Read more

อบต.ดงละคร ร่วมกับส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

19 ส.ค.2559 อบต.ดงละ

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร เรื่อง ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแปลนกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลดงละคร

ประกาศ อบต.ดงละคร เร

Read more

26-27 ก.ค.2559 อบต.ดงละครได้จัดอบรม”โครงการส่งเสริมสนับสนุนการลดใช้สารเคมี”เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในการเกษตรกรรม และลด ละ เลิกในการใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายหน้ากระดาน ตำบลดงละคร

ประกาศ อบต.ดงละคร เร

Read more

15 ก.ค.59 อบต.ดงละครได้นำนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนไปถวายแก่วัดหนองทองทราย และวันสันติวัฒนาราม เพื่อการปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชนถือว่าเป็นการยื่นข้อมูลดีๆ ให้กับเยาวชนเพื่อปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีจะได้ช่วยกันรักษาธรรมเนียมประเพณีนี้ตลอดไป

Read more